Kittilän kaivokselle uusi ympäristö- ja vesitalouslupa

29.05.2020 08:41 - Jussi Häkkilä

Lupa koskee purkuputken rakentamista Loukiseen ja sen jälkeen tehtävää kaivoksen toiminnan laajentamista.

Aluehallintovirasto on myöntänyt Agnico Eagle Finland Oy:lle uuden ympäristö- ja vesitalousluvan Kittilän kaivoksen toimintaan ja sen laajentamiseen. Lupa koskee purkuputken rakentamista Loukiseen ja sen jälkeen tehtävää kaivoksen toiminnan laajentamista. Lisäksi lupa sisältää Seurujoesta otettavan veden ja maanalaisen kaivoksen kuivanapitopumppauksen lisäämisen.
Purkuputken käyttöönoton jälkeen vuotuista malmin louhintamäärää voidaan lisätä 1,6:sta kahteen miljoonaan tonniin. Tuotannon laajentaminen lisää muodostuvien jätevesien ja kaivannaisjätteiden määrää nykyisestä. Kaivoksen murskaus siirtyy pääosin maan alle, mikä vähentää osaltaan päästöjä ilmaan.
Päätöksessä on annettu 87 määräystä ympäristön pilaantumisen ja sen vaaran estämiseksi ja rajoittamiseksi. Määräykset koskevat mm. vesistöihin ja ilmaan johdettavien päästöjen rajoittamista, jätteiden käsittelyä sekä toimintaan ja sen vaikutuksiin liittyviä selvityksiä.
Luvan saaja on määrätty vuosittain istuttamaan Loukiseen 7 000 ja Seurujokeen 5 000 yksivuotiasta taimenen poikasta. Lisäksi luvan saaja on määrätty maksamaan Lapin ELY-keskukselle 8 000:n euron suuruinen vuotuinen kalatalousmaksu. Aluehallintovirasto on määrännyt luvan saajan maksamaan Sirkan-Könkään kalaveden osakaskunnalle 500 euroa vuotuista korvausta päästöistä aiheutuvan kalataloudellisen tuoton menetyksestä.

Lue myös: Metsä Fibre Oy:n Kemin biotuotetehtaan ympäristö- ja vesitalouslupahakemus nähtäville

Kilpailut

Uusimmat