Kuva: SSAB

Kolmisopen malmion hyödyntämistä koskeva Terrafame Oy:n lupahakemus on jätetty tutkimatta

19.02.2023 10:53 - Ari Kettukangas

Aluehallintovirasto on jättänyt tutkimatta Terrafame Oy:n ympäristö- ja vesitalouslupahakemuksen Sotkamossa ja Kajaanissa sijaitsevan Kolmisopen malmion hyödyntämisestä.

Terrafame Oy on pannut vireille Pohjois-Suomen aluehallintovirastossa ympäristö- ja vesitalouslupahakemuksen Kolmisopen malmion hyödyntämiseksi. Hakemus koskee muun muassa Kolmisopen uuden avolouhoksen avaamista siten, että uudesta Kolmisopen louhoksesta ja olemassa olevasta Kuusilammen louhoksesta louhittaisiin malmia yhteensä enintään 18 miljoonaa tonnia vuodessa ja sivukiveä 57 miljoonaa tonnia vuodessa. Alueelle perustettaisiin uusi sivukiven läjitysalue KS1 ja läjitysalueita ruoppausmassoille ja pintamaille. Hanke Kolmisopen malmion hyödyntämiseksi edellyttäisi mittavia vesistöjärjestelyitä, muun muassa Kolmisoppijärven patoamisen ja osittaisen kuivattamisen, Tuhkajoen yläosan uoman siirron ja Kalliojärven säännöstelyn. Myöhemmässä vaiheessa Kolmisopen malmion hyödyntäminen edellyttäisi myös uusia sekundääriliuotusalueita, uuden sivukiven läjitysalueen KS2, uusia kipsisakka-altaita ja varastointialueet näiden alueiden maanpoistoille ja pintamaille. Näille alueille Terrafame Oy on ilmoittanut hakevansa tarvittavat luvat, kun niiden käyttöönotto on ajankohtaista.

Lue myös: Kalajoen Jylkän sähköasemalle Suomen ensimmäinen synkronikompensaattori parantamaan kantaverkon käyttövarmuutta

Kilpailut

Uusimmat