Säteilyturvakeskus teki tiistaina päätöksen, jonka mukaan Terrafame Oy:n uraanin talteenottolaitos Sotkamon Talvivaarassa on käyttöönottovalmis.
Terrafame Oy suunnittelee käynnistävänsä uraanin talteenoton. Yhtiö on toimittanut Pohjois-Suomen aluehallintoviraston 20.6.2022 antaman lupapäätöksen mukaisesti uraanin talteenottolaitoksen tarkkailuohjelmaesityksen Kainuun ELY-keskuksen hyväksyttäväksi.
Pohjois-Suomen aluehallintovirasto on myöntänyt määräaikaisen ympäristöluvan Terrafame Oy:n kaivoksen uudelle sivukivialueelle ja Rajasuon maankaatopaikalle.
Aluehallintovirasto on jättänyt tutkimatta Terrafame Oy:n ympäristö- ja vesitalouslupahakemuksen Sotkamossa ja Kajaanissa sijaitsevan Kolmisopen malmion hyödyntämisestä.
Terrafame kertoi eilen aloittaneensa säästöohjelman, jonka tavoitteena on yhteensä kymmenen miljoonan euron vuotuiset säästöt.
Terrafamen toimitusjohtaja Joni Lukkaroista haastattelee Jussi Häkkilä.
Terrafame on eilen tehnyt Kainuun ELY-keskukselle ilmoituksen kipsisakka-allas 3:n käyttöönotosta. Ilmoituksen mukaan vanhat kipsisakka-altaat ovat täyttymässä. Kipsisakka-allas 3:n käyttöönotolla Terrafame varmistaa, että ympäristöturvallisuus alueella säilyy.
Terrafame ja Metsähallitus allekirjoittivat eilen sopimuksen, jonka mukaan Terrafame ostaa Metsähallitukselta kiinteistöjä kaivospiirin laajentamista koskevan hakemuksen kattamalta alueelta sekä Kivijärveltä.
Pohjois-Suomen aluehallintovirasto on tänään määrännyt Terrafame Oy:n maksamaan korvauksia rantakiinteistöjen virkistyskäytön vaikeutumisesta, vesialueiden kalastuksen tuoton menetyksestä ja kaupalliselle kalastukselle aiheutuneista vahingoista.
Valtioneuvosto myönsi tänään Terrafamelle luvan uraanin talteenottoon.
Säteilyturvakeskuksen työ- ja elinkeinoministeriölle tänään toimittaman lausunnon mukaan Terrafame Oy:n Sotkamon uraanin talteenottolaitoksen luvan myöntämiselle ei ole säteily- ja ydinturvallisuuden kannalta estettä.
Kuvassa Swecon teollisuustoimialan toimitusjohtaja Erik Skogström ja oikealla Terrafamen toimitusjohtaja Joni Lukkaroinen.
Pelastuslaitos ja kaivosyhtiö Terrafamen tehdaspalokunta ovat parhaillaan sammuttamassa useiden yksiköiden voimin Sotkamossa kaivosalueella rikkivetykehittimellä syttynyttä tulipaloa. Ihmisiä ei pelastuslaitoksen mukaan ole vaarassa.