Raahen terästehdasta varten tehtyjen vesistöjärjestelyjen haittoja vähennetään

07.06.2022 08:04 - Jussi Häkkilä

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksesta johtava vesitalousasiantuntija Timo Yrjänää haastattelee Jussi Häkkilä.

Raahen terästehdasta varten tehtyjen vesistöjärjestelyjen haittoja vähennetään, koska tehtaan vedentarve on pienentynyt. Toimet kolmen joen, yhden tekoaltaan ja kahden padotun merenlahden parantamiseksi on aloitettu. Ensimmäisessä vaiheessa mm. selvitetään jokiuomien vetokykyä ja laaditaan uusi säännöstelyohje.

Säännöstelykäytäntöjä on tarkoitus muuttaa mm. siten, että Pattijokeen ja Haapajokeen juoksutettaisiin joen tilan kannalta tarpeellinen minimivesimäärä myös kesäaikana. Haapajärven altaan vedenpinnan annettaisiin kesällä hieman laskea, mikä mahdollistaa toisaalta kesätulvien ehkäisemisen ja toisaalta ympäristövirtaaman juoksuttamisen jokiin. Siniluodonlahden vedenpinnan annettaisiin laskea samassa tahdissa Haapajärven kanssa. Jokiin pyritään järjestämään myös huuhtova kevättulva, joka auttaa niiden tilan parantamisessa. Jatkossa myös vesistöjen vedenlaadun parantamiseen on tarkoitus kohdistaa toimenpiteitä, mikä käytännössä tarkoittaa valuma-alueelta tulevan kiintoaine- ja ravinnekuormituksen pienentämistä.

Tänä vuonna selvitetään myös Haapajoen ja Pattijoen uomien vetokykyä ja Pattijoen alaosalle lisävettä johtavan pumppaamon toimivuuden parantamismahdollisuuksia. Koska Raahen vesistössä on useita säännöstelylupia ja useita luvanhaltijoita, täsmennetään toimijoiden välisiä rooleja ja vastuita laatimalla ajantasaiset sopimukset ja tarvittaessa myös hakemalla muutoksia säännöstelylupiin.
Jatkossa laaditaan sopimusosapuolten kesken vuosittain toimenpideohjelma, jossa sovitaan mukaan otettavien toimenpiteiden aikataulu, vastuut ja rahoitus.
Muutosten toimeenpanoa varten laaditaan ensi vaiheessa uusi säännöstelyohje. Sen ensi vuonna tehtävän kokeilun jälkeen haetaan tarvittaessa muutoksia säännöstelylupiin.

Lue myös: Limingan ja Raahen seuduilla ideoidaan ja kehitetään pyöräilijöille suunnattuja palveluja ja reittiverkostoa

Kilpailut

Uusimmat