Nelostien kehittämisselvitys välille Haurukylä - Haaransilta valmistunut -tavoitetilan saavuttaminen nykypaikalla edellyttäisi mittavia toimenpiteitä

01.11.2021 10:32 - Jussi Häkkilä

Liikennejärjestelmävastaava Päivi Hautaniemeä Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksesta haastattelee Jussi Häkkilä.

Esiselvitys nelostien kehittämisestä Haurukylän ja Haaransillan välillä on valmistunut.
Tavoitteena oli selvittää, millaisin toimenpitein ja vaikutuksin tielle asetettu palvelutaso on mahdollista saavuttaa Haurukylän ja Haaransillan välisellä noin kymmenen kilometrin pituisella tieosuudella parantamalla tietä sen nykyisellä paikallaan.
Selvityksen mukaan tavoitetilan saavuttaminen edellyttäisi mittavia toimenpiteitä. Nopeustaso tulisi nostaa sataan kilometriin tunnissa, toteuttaa kaksi ohituskaistaparia sekä keskikaidetta koko tiejaksolle. Nykyiset tasoliittymät tulisi poistaa ja liikenne ohjata rinnakkaisteitä pitkin eritasoliittymiin, joita jaksolle on esitetty kolme. Uusia rinnakkaisteitä tarvittaisiin lähes koko jaksolle. Lisäksi tarvitaan alikulkuja ja muita kulkuyhteyksiä maatalouden tarpeisiin. Nopeustason nosto edellyttäisi linjauksen parantamista usean kilometrin osuudella. Valtatien melualueella on kymmeniä asuinrakennuksia ja vapaa-ajan asuntoja, joiden kohdalla tarvittaisiin meluntorjuntatoimenpiteitä. Erityinen tarkasteltava kohde on ollut valtateiden 4 ja 8 sekä seututien 847 liittymäjärjestelyt Haaransillan kohdalla, johon on tutkittu vaihtoehtoisia eritasoliittymäratkaisuja.
Esiselvityksen johtopäätöksenä todettiin, että Haurukylä - Haaransilta -jaksolla on syytä tarkastella myös muita tielinjausvaihtoehtoja. Yksi vaihtoehto on maakunta- ja yleiskaavoissa esitetty uusi 13,5:n kilometrin pituinen linjaus, joka sijoittuu nykyisen valtatien itäpuolelle, Limingan ja Tyrnävän kuntien rajalle.
Seuraavana suunnitteluvaiheena on ympäristövaikutusten arviointimenettely, jossa vertaillaan eri vaihtoehtojen vaikutuksia. Sille ei ole olemassa vielä rahoitusta, eikä sen aikataulu ole vielä selvillä.

Lue myös: Nelostielle välille Pulkkila-Haurukylä kaavaillaan kymmentä ohituskaistaa ja 12 eritasoliittymää

Kilpailut

Uusimmat