Fortum Environmental Construction Oy kaavailee Tyrnävälle teollisuusjätekeskusta

07.09.2018 09:59 - Jussi Häkkilä

Fortum Environmental Construction Oy suunnittelee teollisuusjätekeskuksen perustamista Tyrnävän kunnan Haurukylän alueelle nelostien itäpuolelle.

Fortum Environmental Construction Oy suunnittelee teollisuusjätekeskuksen perustamista Tyrnävän kunnan Haurukylän alueelle nelostien itäpuolelle.  Hankkeeseen kuuluu käsittelykentän ja loppusijoitusalueen rakentaminen niihin liittyvine tiloineen.  Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskuksen mukaan hankkeen ympäristövaikutusten arvioinnissa ei ole tullut esille selkeästi käyttöönottoa rajoittavia tekijöitä.  Hankkeesta laajemmin luonnonympäristöön kohdistuvat vaikutukset ovat vähäisiä.  Alapuolisiin vesiuomiin kohdistuvat vaikutukset painottuvat hankkeen rakentamisaikaan.  Keskus kehottaa hankesuunnittelussa varautumaan happamien sulfaattimaiden esiintymiseen sekä hydrologisiin ääriolosuhteisiin toiminnan aikaisen vesienhallinnan osalta. Merkittävimmät vaikutukset hankkeesta ovat pöly-, melu- ja hajupäästöt, jotka kuitenkin mallinnuksiin perustuvan arvioinnin mukaan rajoittuvat hankealueen lähiympäristöön.  
Arviointiselostuksessa esitettyjen, haitallisia vaikutuksia rajoittavien toimien myötä hanke vaikuttaa ELY-keskuksen mukaan toteutuskelpoiselta.
Arvioinnissa ei kuitenkaan ole huomioitu hankkeen vaikutuksia maankäyttöön seudullisella tasolla. 

Lue myös: Fortum ja oululainen Chempolis perustavat biojalostamoyrityksen Intiaan

Kilpailut

Uusimmat