Pitkittynyt koronatilanne näkyy vahvasti elokuun työttömyysluvuissa.
Oulun lentoaseman liikenneyhteyksien esiselvitys on valmistunut. Selvityksen mukaan lentoaseman liikenneyhteytenä kehitetään nykyistä Lentokentäntietä lisäkaistoin. Joukkoliikenneyhteydet huomioidaan vahvasti Lentokentäntien kehittämisessä. Uusia nopeampia bussilinjoja esitetään ensi vaiheessa lentoaseman ja Oulun matkakeskuksen sekä Kempeleen keskustan välille. Muita lisälinjoja olisi syytä harkita Linnamaan ja Ritaharjun, Hiukkavaaran ja Limingan suuntiin. Skenaarioselvityksen pohjalta selkeäksi tavoitteeksi on muodostunut lentoaseman saavutettavuuden turvaaminen joukkoliikenteellä, joka on luotettavaa ja matka-ajaltaan hyvin ennakoitavissa. Selvitystyössä suunnitelmista muodostettiin kolme jatkotarkasteluun valittua vaihtoehtoa. Nämä tarkemmin tutkitut vaihtoehdot olivat, nykyisen Lentokentäntien kehittäminen, Oulunsalon taajaman eteläinen ohitustie, eli ns. Uusi Lentoasemantie ja Kaakkurin terminaali. Työryhmä hyväksyi selvitysraportin kokouksessaan 18.8.2020.
Lapissa hakemuksia jätettiin yhteensä 1457 kappaletta maaliskuun lopun ja kesäkuun ensimmäisen viikon välillä. Hakemusten käsittely on loppusuoralla ja tukien maksatus käynnissä. Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalan koronatuki oli tarkoitettu koronatilanteesta selviytymiseen pienille, 1-5 henkilöä työllistäville, yrityksille. Rahoitusta voitiin myöntää tilanneanalyysin tekemiseen tai laajempiin kehittämistoimenpiteisiin, joilla voitiin tukea yrityksiä markkina- ja tuotantohäiriötilanteessa. Lapissa pienyritysten koronatukea sai 971 yritystä, yhteensä 1095 hankkeelle. Hakemuksista myönteisten päätösten osuus oli 75 % ja kielteisten 19 %. Eniten avustusta myönnettiin palvelualojen- ja kaupan yrityksille.
ELY-keskusten koronarahoitus yrityksille oli haettavana 31.3. – 8.6.2020, jona aikana hakemuksia jätettiin Pohjois-Pohjanmaalla 2281 kpl. Hakemusten käsittely on loppusuoralla ja tukien maksatus käynnissä.
Kainuun ELY-keskus on antanut lausuntonsa Paltamon biojalostamon maamassojen läjitysalueen YVA-ohjelmasta.
Elementis Minerals on toimittanut Kainuun ja Lapin ELY-keskuksille esityksen Paltamon Mieslahden kaivoksen tarkkailuohjelmaksi.
Tämän kesän aikana Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen toimesta on kartoitettu merialueita Iissä, Oulussa, Liminganlahdella, Siikajoella, Raahessa ja Kalajoella. Kartoitukset olivat osa VELMU ja SeaCOMBO -hankkeita. Meri-inventoinnit kohdistuivat alueille joista on vähän tietoa, joille Suomen Ympäristökeskuksen lajimallit ennustavat uhanalaisia kasveja ja alueille, jotka ovat potentiaalisia ennallistamiskohteita. Kesän kartoituksissa kerättiin laji- ja pohjanlaatutietoja yli tuhannelta kartoituspisteeltä. Näin tieto Perämeren meriluonnosta kasvaa vuosittain ja sen jälkeen pystytään paremmin ohjaamaan meren hyödyntämistä ja kohdistamaan suojelua kaikista arvokkaimmille alueille.
Työt alkavat viikolla 36 ja niiden on määrä valmistua ensi vuonna lokakuun loppuun mennessä. Hankkeen tilaajana on ELY-keskus ja pääurakoitsijana Suomen Maastorakentajat Oy. Rakennustyön ajaksi liikenne siirretään kiertotielle.
Lapin ELY-keskus jatkaa Muonion kunnassa sijaitsevien Kangos-, Särki-, Jeris- ja Pakajoen taimenen kutu- ja poikastuotantoalueiden kunnostuksia.
Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen luonnonsuojeluyksikön päällikkö Eero Melantietä haastattelee Jussi Häkkilä.
Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus on antanut päätelmän Keliber Oy:n litiumkemiantehtaan ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta.
Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen päätös Oulun kaupungin omistaman Isokankaan luonnonsuojelualueen laajentamisesta on saanut lainvoiman.
Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksesta ylitarkastaja Maarit Vainiota haastattelee Jussi Häkkilä.
Lapin ELY-keskuksen valvontapäällikkö Vili-Matti Kraataria haastattelee Jussi Häkkilä.
Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus aloittaa tiesuunnitelman laatimisen jalankulku- ja pyöräilyväylän rakentamiseksi valtatielle 28 rautatien ylikulkusillan ja Koivuahontien välille Nivalassa.
Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus on käynnistänyt tiesuunnitelman laatimisen maantielle 8460 Jokikylän sillan kohdalle yhteistyössä Oulun kaupungin kanssa.