Kuva: Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus

ELY-keskukselta lausunto SSAB:n Raahen tehtaan voimajohtohankkeen ympäristövaikutusten arviointiohjelmasta

07.04.2022 17:33 - Marja Ollakka

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus antoi lausuntonsa SSAB Europe Oy:n Raahen tehtaan voimajohtohankkeen ympäristövaikutusten arviointiohjelmasta

Arviointiohjelma sisältää pääpiirteissään ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annetun asetuksen mukaiset asiat. Yhteysviranomainen korostaa jatkosuunnittelussa tiedottamisen merkitystä ja vuoropuhelua vaikutusalueen asukkaiden, maanomistajien ja muiden asianosaisten kanssa.

Hankevaihtoehdot täyttävät lain vaatimuksen. Hankkeessa varaudutaan myöhäisemmässä vaiheessa myös toiseen voimajohtoon, jolloin molemmat pääreittivaihtoehdot toteutettaisiin. Arviointiselostuksessa on syytä käsitellä molemmat voimajohdot ja arvioida myös niiden yhteisvaikutukset. Yleisesti ottaen on suositeltavaa hyödyntää aina kun mahdollista nykyisiä johtokäytäviä ja yhteispylväsratkaisuja. Palautteissa esitetyt näkökohdat reittivaihtoehdoista tulee ottaa huomioon hankkeen jatkosuunnittelussa. SSAB:n ja Fingridin on hyvä keskustella kokonaisuudesta ja voimajohtoreittien yhteensovittamisesta parhaiden ratkaisujen löytämiseksi.

Arvioinnin painopistealueisiin tulee lisätä ihmisten elinolot ja viihtyvyys. Arviointiohjelmassa on melko ylimalkaisesti kerrottu, millä menetelmillä ja miten vaikutuksia aiotaan arvioida. Arviointiselostuksessa tulee käytetyt menetelmät kuvata.

Palautteissa on noussut esiin huoli hankkeen vaikutuksista elinkeinoihin, maa-alueiden pirstaloitumiseen, asumisviihtyvyyteen ja virkistyskäyttöön. Palautteissa esitetyt näkökohdat tulee huomioida jatkosuunnittelussa ja haitallisten vaikutusten lieventämismahdollisuudet tulee selvittää huolella.

Voimajohtoreitit sivuavat useampia tuulivoimahankealueita, joissa on tehty selvityksiä. Näitä on tarpeen hyödyntää esim. linnustoon kohdistuvien vaikutusten arvioinnissa. Yhteisvaikutuksia tulee arvioida linnustoon, metsäpeuraan ja suteen, ihmisten elinoloihin sekä luonnon pirstaloitumiseen ja hiilinielun menetykseen. Hanketilanne tulee päivittää arviointiselostusvaiheessa. Yhteisvaikutusten arvioinnissa on otettava huomioon kaikki hankealueen toiminta.

Kilpailut

Uusimmat