Kuva: Shutterstock

Sosiaalihuollon valvonta-asioiden määrä kovassa kasvussa Pohjois-Suomessa

12.09.2019 14:09 - Minna Kuosmanen

Sosiaalihuollon valvonta-asioiden määrä aluehallintovirastossa kasvoi merkittävästi alkuvuonna 2019.

Julkisuudessa alkaneen vilkkaan hoivakeskustelun myötä alkuvuonna 2019 vireille tuli 165 sosiaa­li­huollon valvonta- tai kanteluasiaa, ja niitä ratkaistiin samana aikana 129. Vireille tulleiden val­vonta-asioiden määrä kaksinkertaistui verrat­tuna vas­taavaan ajankohtaan viime vuonna.


Yli puolet sosiaalihuollon kanteluista koski julkista sektoria. PSAVI antoi vuoden 2019 ensimmäi­sen vuosipuoliskon aikana 22 huomion kiinnittämistä sisältävää kanteluratkaisua ja siirsi muistutuk­sena käsiteltäväksi 17 kantelua. Kanteluiden pääasiallisena syynä oli epäasiallinen käytös tai koh­telu, menettelytapavirhe, palvelun laatu ja sisältö sekä palvelujen saatavuus.

Epäkohtailmoituksissa esitettiin huolta erityisesti vanhuspalveluiden henkilöstön riittävyydestä, pal­velutarpeen arvioinnista sekä hoito- ja palvelusuunnitelmien laatimisesta ja päivit­tämisestä.

Useissa lastensuojelun ratkaisussa annettiin hallinnollista ohjausta julkisuuslain soveltamiseen las­tensuojelun tietojen luovuttamisessa. Myös pitkittyneet huoltoriidat näkyivät lastensuoje­lua koske­vissa kanteluissa.


Sosiaalihuollon valvonnan painopiste oli valvonta-asioiden suuren määrän vuoksi ennalta suunnit­telemattomassa jälkikäteisvalvonnassa. Valvonta kohdentui pääsääntöi­sesti vanhusten­huollon asumispalveluihin ja lastensuo­jelun sijaishuoltoyksiköihin. Valvonta kohdistui lähes yhtä paljon jul­kisiin ja yksityi­siin palvelun tuottajiin. Kehitysvam­mahuollon valvonnan painopiste oli yksityisissä kehi­tysvammahuollon yksiköissä.


Ennalta ilmoitettujen ja yllätystarkastusten seurauksena tehtiin muun muassa päätöksiä valvonnan jatkamisesta ja päätök­sissä kehotet­tiin kiinnittämään huomiota käynneillä havaittuihin epäkohtiin.

Vanhuspalvelujen tarkastuskäynneillä havaittiin puutteita muun muassa henkilöstön riittävyydessä suhteessa asiakkaiden palvelutarpeeseen, henkilökunnan tehtävien organisoin­nissa, lääkehoidon toteuttamisen asianmukaisuudessa, omavalvonnassa sekä asiakkaiden hoito- ja palvelu­suunnitel­mien laatimisessa

Eduskunnan apulaisoikeusasiamiehen tehostama lastensuojelun sijaishuollon valvonta ja asian saama julkisuus lisäsi sijaishuollon valvontatarvetta PSAVI:n alueella. Aluehallintovirasto on val­vo­nut erityisesti rajoitustoimenpiteiden käyttöä sekä lasten itsemääräämisoikeuden toteutumista.

Vammaispalveluiden tarkastuskäynneillä ovat nousseet esiin erityisesti henkilöstön mitoitukseen, lääkehoidon toteuttamiseen ja itsemääräämisoikeuden toteutumiseen liittyvät puutteet tai epäkoh­dat. 

Kilpailut

Uusimmat