Kuva: Fennovoima

Pro­jek­ti­joh­ta­ja Minna Forsström lähtee Fennovoimasta

06.03.2019 15:18 - Joonas Hepola

Fen­no­voi­man ydin­voi­ma­la­hank­keen pro­jek­ti­joh­ta­ja Min­na Fors­st­röm jät­tää teh­tä­vän­sä. Fors­st­röm on vah­vis­tanut asi­an Raa­hen Seu­dul­le.

Fors­st­rö­min mu­kaan hä­nen läh­tö­ään on val­mis­tel­tu yh­des­sä yh­ti­ön joh­don kans­sa.

– Ihan yh­des­sä on so­vit­tu, et­tä mitä täs­sä seu­raa­vak­si ta­pah­tuu. Ky­sy­mys on käy­tän­nös­sä sii­tä, et­tä olen teh­nyt han­ket­ta tosi pit­kään, ja nyt kun ai­ka­tau­lu­ky­sy­myk­set saa­tiin so­vit­tu­na, on täs­tä jon­kun muun oi­ke­as­ti hyvä jat­kaa.

DI, MBA Min­na Fors­st­röm ni­mi­tet­tiin Fen­no­voi­man pro­jek­ti­joh­ta­jak­si huh­ti­kuus­sa 2013. Sitä en­nen hän työs­ken­te­li Fen­no­voi­man pää­o­mis­ta­jan, Voi­ma­o­sa­keyh­tiö SF:n pal­ve­luk­ses­sa joh­ta­ja­na.

Kilpailut

Uusimmat