Merialueilla sinilevää on havaittu paikoin vähän eteläisellä ja lounaisella rannikolla sekä Suomenlahdella ja järvillä hieman kahdella valtakunnallisen leväseurannan havaintopaikalla.
Lupa koskee purkuputken rakentamista Loukiseen ja sen jälkeen tehtävää kaivoksen toiminnan laajentamista.
Helmi-elinympäristöohjelmassa tullaan kartoittamaan Pohjois-Pohjanmaan arvokkaiden lintuvesien linnustoa ja kunnostetaan kohteita. Ympäristöministeriön käynnistämä Helmi-elinympäristöohjelma vahvistaa Suomen luonnon monimuotoisuutta ja turvaa luonnon tarjoamia elintärkeitä ekosysteemipalveluja. Helmi-ohjelmassa tartutaan Suomen luonnon köyhtymisen suurimpaan suoraan syyhyn, eli elinympäristöjen vähenemiseen ja laadun heikkenemiseen. Helmi-ohjelmassa suojellaan ja ennallistetaan soita, kunnostetaan lintuvesiä, hoidetaan perinnebiotooppeja sekä tehdään toimenpiteitä ranta- ja vesiluonnon tilan parantamiseksi. Helmi-elinympäristöohjelman kohteet sisältyvät suurimmaksi osaksi Natura 2000 -verkostoon.
Lupahakemus koskee Metsä Fibre Oy:n suunnitteleman uuden biotuotetehtaan rakentamista ja toimintaa Metsä Groupin nykyiselle tehdasalueelle Kemiin. Tehtaan tuotantokapasiteetti on yhteensä 1,5 miljoonaa tonnia sulfaattisellua vuodessa. Tehdasintegraattiin varaudutaan rakentamaan tulevaisuudessa myös muita biotuotelaitoksia. Hakemuksen mukaan investointipäätös uuden tehtaan rakentamisesta tehdään aikaisintaan syksyllä 2020 ja tehdas voisi käynnistyä vuonna 2023. Nykyisen Metsä Fibre Oy:n sellutehtaan toiminta pääosin loppuu uuden tehtaan käynnistyttyä. Tehdasalueella sijaitsevan Metsä Board Oyj:n kartonkitehtaan toiminta jatkuu entisellään.
Yliopiston kampus Iaajenee merkittävästi, kun Oamk siirtää toimintonsa Linnanmaalle. Nykyiset Erkki Koiso-Kanttilan kadun joukkoliikennepysäkit eivät palvele kasvavia matkustajamääriä. Pääpysäkkien rakentamisessa varaudutaan telibussien vaatimaan lisätilaan, lisätään pysäkkikatoksien kapasiteettiä sekä parannetaan katuympäristön laatua. Erkki Koiso-Kanttilan kadun liikennejärjestelyjen muutoksilla rauhoitetaan yliopiston pääpysäkkien ja pääoven välinen katualue. Rakentaminen alkaa viikolla 19 ja työt valmistuvat tämän vuoden elokuussa. Rakennustyö aiheuttaa liikennehaittaa työmaa-alueen läheisyydessä. Urakka-alueella on käytössä rakennustyön aikaiset liikennejärjestelyt koko urakka-ajan.
Stora Enson Oulun paperitehtaan muuntaminen pakkauskartonkia valmistavaksi tehtaaksi on saanut ympäristöluvan Pohjois-Suomen Aluehallintovirastolta.
Johtava hydrologi Bertel Vehviläistä Suomen ympäristökeskuksesta haastattelee Jussi Häkkilä.
Oulun seurakunnatkin osallistuvat jälleen Earth Hour -kampanjaan tämän viikon lauantaina kello 20.30–21.30.
Ympäristöministeriö on vahvistanut Lapin Käsivarren erämaa-alueen hoito- ja käyttösuunnitelman, jolla linjataan alueella tehtäviä toimenpiteitä ja alueen käyttöä.
Suomen ympäristökeskus on laskenut ensimmäistä kertaa ilmastopäästöjen määrän ja kehityksen kaikille Suomen kunnille.
Pohjois-Suomen aluehallintovirasto on myöntänyt Kuusamon energia- ja vesiosuuskunnalle toistaiseksi voimassa olevan ympäristöluvan Kuusamon uuden jätevedenpuhdistamon toimintaan.
Oulun Hönttämäen koulun rehtori Tero Ahoa haastattelee Jussi Häkkilä.
Hallinnon suunnittelija Nina Savolaista Ylivieskan kaupungilta haastattelee Jussi Häkkilä.
Suomen luonnonsuojeluliiton Oulun yhdistyksestä Saara Salmelaa haastattelee Jussi Häkkilä.
Motivan asiantuntija Päivi Suur-Uskia haastattelee Jussi Häkkilä
Kainuun ELY-keskus on antanut perustellun päätelmän Mondo Mineralsin Sotkamon Uutelan kaivoksen laajentamisen ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta.