Pohjois-Pohjamaa on mukana kansallisessa kehittämistyössä. Omassa maakunnassa uudistuksen eteenpäin viemiseksi on perustettu POPsote-hanke, jossa kaikki maakunnan kunnat ja sote-organisaatiot ovat mukana. Kehittämistyötä tehdään yhdessä kuntalaisten ja useiden sidosryhmien kanssa. Hankekokonaisuus koostuu kahdesta tiiviisti yhteen kytkeytyvästä osasta, Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -ohjelmasta ja sote-rakenneuudistuksesta. Palvelujen uudistamista varten haettiin valtionavustusta yhteensä 17,4 miljoonaa euroa. Kesäkuun viimeisenä päivänä saatiin päätös, jonka mukaan Pohjois-Pohjanmaan valtionavustus on 13,6 miljoonaa euroa. Omarahoituksen kanssa POPsote-hankkeen kokonaisbudjetiksi tulee 15,8 miljoonaa euroa.
Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksesta ylitarkastaja Maarit Vainiota haastattelee Jussi Häkkilä.
Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen mukaan Suomessa on tähän mennessä todettu 7209 koronavirustartuntatapausta, kuolleita on 328.
Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus aloittaa tiesuunnitelman laatimisen tarpeellisine tutkimuksineen Lentokentäntien parantamiseen Ouluun, välille Pohjantie – Hailuodontien liittymä. Suunnitelmaa laaditaan yhteistyössä Oulun kaupungin kanssa. Lentokentäntie levennetään keskikaiteelliseksi kaksiajorataiseksi tieksi ja nykyisiä tasoliittymiä parannetaan lisäkaistoja rakentamalla. Hailuodontien kiertoliittymä rakennetaan ns. turbo-kiertoliittymäksi, jossa Lentokentäntien pääsuunnalla on 4 kaistaa. Lisäksi parannetaan nykyisiä siltoja, rakennetaan uusia siltoja sekä kehitetään suunnittelujakson jalankulku- ja pyöräilyliikenteen yhteyksiä ja melunsuojauksia. Suunnitteluratkaisussa parannetaan myös joukkoliikenteen toimintaedellytyksiä ja otetaan myös huomioon tulevat joukkoliikenneyhteyksien kehittämistoimet.
Pohjois-Pohjanmaan työ- ja elinkeinotoimiston mukaan alueella oli toukokuun lopussa lomautetut mukaan lukien 30 600 työtöntä työnhakijaa, mikä on 13 100 enemmän kuin vuosi sitten. Huhtikuun lopusta työttömien työnhakijoiden määrä väheni 1 200:lla, mikä selittyy lomautettujen määrän vähenemisenä. Toukokuun lopussa kokoaikaisesti lomautettuja oli 9 900, joista naisia oli 5 000 ja miehiä 4 900. Naisista lomautettuna oli selvästi eniten palvelu- ja myyntityöntekijöitä, ilman ammattia olevia sekä myyjiä. Miesten kohdalla lomautukset kohdistuivat eniten ilman ammattia oleviin, kuljetustyöntekijöihin sekä rakennustyöntekijöihin. Työttömien työnhakijoiden määrä kasvoi Pohjois-Pohjanmaan kaikissa kunnissa viime vuoden toukokuuhun verrattuna.
Pohjois-Pohjanmaan liitto ja Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus ovat käynnistäneet alueellisten toimenpiteiden suunnittelutyön koronakriisin negatiivisten vaikutusten vähentämiseksi sekä maakunnan taloudellisen kasvun ja työllisyyden palautumiseksi.
Suomessa on Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen mukaan tähän mennessä todettu yhteensä 7143 laboratoriovarmistettua koronavirustartuntaa.
Pohjois-Pohjanmaan liitto on myöntänyt professori Simo Saarakkalan johtamalle hankkeelle 172 000 euron rahoituksen Euroopan aluekehitysrahastosta uuden diagnostisen koronavirustestin kehittämiseen. Uusi testi perustuu infrapunaspektroskopiaan ja sen kehittelyssä hyödynnetään tekoälyä. Valmistuttuaan testi voi lisätä koronavirusinfektioon liittyvää testauskapasiteettia merkittävästi nykyisestä.
Poliisi pysäytti ilmoittajan tuntomerkkien perusteella auton Pyhäjärvellä. Autossa olleet kaksi ulkopaikkakuntalaista miestä otettiin kiinni epäiltyinä varkauteen. Autosta löytyi liikkeestä anastettu rahasumma. Samojen tekijöiden epäillään syyllistyneen rikoksiin myös etelämpänä Suomea.
Aluehallintovirastot ovat myöntäneet 3 020 000 euroa valtionavustusta lasten ja nuorten paikalliseen harrastustoimintaan 633:lle toimijalle.
Merialueilla sinilevää on havaittu paikoin vähän eteläisellä ja lounaisella rannikolla sekä Suomenlahdella ja järvillä hieman kahdella valtakunnallisen leväseurannan havaintopaikalla.
Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen mukaan Suomessa on todettu tähän mennessä 6859 laboratoriovarmistettua koronavirustartuntatapausta.
Helmi-elinympäristöohjelmassa tullaan kartoittamaan Pohjois-Pohjanmaan arvokkaiden lintuvesien linnustoa ja kunnostetaan kohteita. Ympäristöministeriön käynnistämä Helmi-elinympäristöohjelma vahvistaa Suomen luonnon monimuotoisuutta ja turvaa luonnon tarjoamia elintärkeitä ekosysteemipalveluja. Helmi-ohjelmassa tartutaan Suomen luonnon köyhtymisen suurimpaan suoraan syyhyn, eli elinympäristöjen vähenemiseen ja laadun heikkenemiseen. Helmi-ohjelmassa suojellaan ja ennallistetaan soita, kunnostetaan lintuvesiä, hoidetaan perinnebiotooppeja sekä tehdään toimenpiteitä ranta- ja vesiluonnon tilan parantamiseksi. Helmi-elinympäristöohjelman kohteet sisältyvät suurimmaksi osaksi Natura 2000 -verkostoon.
Pohjois-Pohjanmaalla oli huhtikuun lopussa 31 800 työtöntä työnhakijaa mukaan lukien lomautetetut, mikä on 13 900 enemmän kuin vuosi sitten. Maaliskuun lopusta työttömien työnhakijoiden määrä kasvoi 8 100:lla, mikä selittyy pääosin lomautettujen määrän kasvulla. Huhtikuun lopussa kokoaikaisesti lomautettuja oli 11 100, joista miehiä oli 5 600 ja naisia 5 500. Miesten osalta lomautukset kohdistuivat eniten rakennus-, korjaus- ja valmistustyöntekijöihin, prosessi- ja kuljetustyöntekijöihin sekä ilman ammattia oleviin työntekijöihin. Naisten kohdalla puolestaan lomautettuna oli selvästi eniten palvelu- ja myyntityöntekijöitä, ilman ammattia olevia sekä asiantuntijatehtävissä työskenteleviä työntekijöitä.
Koronavirustartuntoja on Suomessa todettu tähän mennessä 6599, kuolleita on 307.
Antti Huttu-Hiltunen jättäytyy pois Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin yhtymähallituksen puheenjohtajan tehtävästä ja siihen liittyvistä muista tehtävistä.