Uusimmat
Suosituimmat

Tuhkalannoitusta testataan happamuuden ennaltaehkäisyyn Kruunupyyssä ja Yli-Iissä

01.10.2019 14:38 - Jussi Häkkilä

Projektipäällikkö Laura Härköstä haastattelee Jussi Häkkilä.

HaSuMetsä-hankkeessa pyritään ehkäisemään metsänuudistamisalojen happamia vesistöpäästöjä tuhkalannoituksen avulla. Hankkeessa testataan kahdella koealueella tuhkan happamuutta vähentävää vaikutusta; Kruunupyyssä Kiimakorven metsänuudistusalueella ja Yli-Iissä Ahvensuon turvetuotannosta poistetulla alueella. Molemmilla kohteilla on todettu happamia sulfaattimaita.
Kiimakorpeen asennettiin vuosi sitten syksyllä kolme jatkuvatoimista automaattista mittalaitetta, jotka seuraavat veden sähkönjohtokykyä, lämpötilaa sekä pH:ta. Viime keväänä Kiimakorvessa tehtiin päätehakkuut, joita seurasi irto- ja raetuhkan koealakohtainen maalevitys. Tuhkalannoituksen jälkeen kohteella toteutettiin laikkumätästys sekä kuusen- ja männyntaimien istutus. Metsänuudistamisen tulosta tullaan seuraamaan taimikkoinventointien avulla.
Ahvensuolla tehtiin keväällä tuhkalannoitus maalevityksenä ja alue jätettiin metsittymään luontaisesti.
Nyt hankkeessa odotetaan vesinäytteenoton tuloksia, jotta voidaan arvioida tuhkan vaikutusta valumaveden happamuuteen.

Lue myös: Länsi-Lapissa vireillä suuri metsänhoitoyhdistysten fuusio

Uusimmat
Suosituimmat